Geschiedenis

Ik zal hier de komende tijd kort weergeven wat ik tot nu toe voor informatie heb gevonden over de geschiedenis van Birkhoven. Ik leun daarbij in hoge mate op het uitpluizen van het “Archief Huis Birkhoven” in het Archief Eemland.
Ik neem voorlopig geen bronnen op. Die zijn op aanvraag bij mij te bekomen.

De oudste vermelding van Birkhoven die ik tot nu toe heb gevonden is in een inventarislijst waarin genoemd wordt: de “scheiding van de nalatenschap van Jan Elias Voet dato 9 julij 1717, waarbij 1/3 van Birkhoven word toegekend aan Jan Francois Voet”.
Deze J. F. Voet verkoopt vervolgens op 1 nov. 1726 zijn “deel” van Birkhoven aan Erasmus van Goudoever voor 800 gulden.

In 1730 koopt van Goudoever 2/5 van het 1/3 deel van Pieter Schade en Cornelia Elisabeth van Schoorl, die blijkbaar ook een stuk van Jan Elias Voet geërfd hebben, en in 1736 verwerft Erasmus van Goudoever nog 1/3 deel van de hofstede van Hendrik, Jan, Jacob, Susanna Maria, Maria en Anna Zaal. Nu betaalt hij fl. 399,18.

De hofstede Birkhoven lag overigens (denk ik) een flink stuk verder de polder in, dan waar nu Birkhoven (het verpleeghuis) is, en waar in de 19e eeuw Jan Cock Blomhoff het huis Birkhoven bouwde.

21 maart 1801 wordt G.J. Methorst eigenaar van ’t Erft Birkhoven: “Het buitengoed genaamd Birkhoven, bestaande in een Huizinge, Boerenwoning en verdere opstal, met de Tabakschuuren, Landerijen, Boomen, Boschen en Houtgewaschen daar bij behorende te zamen groot 24 Morgen, gelegen in de Vrijheid dezer stad in de Birkt, Strekkende van de Cadijk tot aan het zandwegje of oude Utrechtse voetpad boven in de Heijde daar ter eenre zijde Stadswaards Hendrik Staan, en ter andere zijde het Erf Middelhoef naast gelegen zijn. Dit met al het geen daarop aan aard en nagelvast is” etc. (voorlopige transcriptie van de transportakte)

In de koopconditien wordt het te veilen goed als volgt omschreven: “Een gedeelte van het zeer welgeleegen en aangenaam Buitengoed, genaamd Birkhoven, leggende maar een half uur van de Stad Amersfoort en het Dorp Zoest, in de laage Birkt, aan de Rijweg, alwaar alle Daagen de Postwagen van Amsterdam op Arnhem voorbij passeert, zijnde dit gedeelte van het gemelde goed geleegen ten Noorden de weg, en bestaande in Eene Logeable Heere Huisinge en bekwaame Boere Wooning, Stallinge, Duifhuis, en Berg, met een nog onlangs daarop geplaats nieuw speelhuis aan de weg, weijders in goede Tuijnen en Bogaarden, Slingerbosch, Houtgewassen, Jeugdige en wel groeiende Eijke Beuken en Sparrenboomen, langens aangenaame Laanen; in deszelvs omtrek berekend groot te zijn omtrend tien Morgen, waar van een gedeelte is Extra goed Bouw en Weijlanderijen en welke Landerijen ook zeer goed zijn tot de Tabaksplantareij, waar toe een groot deel van hetzelve gebruikt is, en ten welken einde ook nog op dit goed is staande, Eene zeer goede en wel gelatte Tabakschuur, groot twaalf gebintens, met Een Daghuurders wooning daar in en met de helfte van de Speijlen en de Tabaksluiken tot de Tabakskisten gebruikt, in gemelde Tabakschuur gevonden worden de en van welke den kooper van het volgende perceel de wederhelfte competeert; zijde dit goed strekkende voor van de weg tot beneeden aan de Cadijk, ten einde van dit goed geleegen, en dit ter halven sloot agter dezelve Cadijk, loopende met zijn Steeg of dijk agter het Erf Middelhoef tot aan de grond en Steeg van Alrehorst daar aan de stadszijde Hendrik Haan, en ter andere zijde het land van het Erf Middelhoef naast geleegen zijn, zijnde Thiend vrij; wordende de Heere Huisinge, Tuijnen en Bogaard met het speelhuis in huure gehouden bij den Heer Gijsbert Jan Methorst, die daar van nog huure heeft tot Primo Maart 1803, ’s Jaars om f 70,- en de Boere Huisinge met de Bouw en de Weijlanderijen door Willem Brom tot Primo November 1800, ’s Jaars om f 200,- en de daghuurders wooning door Jan Claasen om f 18,- ’s Jaars en zulks tot Primo November 1799. alle welke Huuren ten voordeelen van de Koper loopen” etc.

Tegelijk wordt geveild: “omtrend veertien Morgen land meede geleegen in de Lage Birkt bestaande gedeeeltelijk in Extra goed en oud tabaksland, doch tans geheel tot Bouwland gebruikt wordende, met een Tabakschuur van tien Gebinten daar op staande, met de helft e van de speijlen en de tabaksluiken in de schuur vanhet voorige Perceel zijnde en met den kooper van dat perceel deelbaar, en zijnde het overige weelig groeiende Eijke en Sparrenbossen en Houtgewaschen, zijnde Thiend vrij, geleegen aan de Zuizijde van de weg en strekkende van gemelde weg over de bovenbirktse weg, tot aan het zandwegje of oude Utrechtse voetpad, boven in de Hijde, daar ter Eenre zijde Stadwaards hendrik Haan en ter andere zijde het Erf Middelhoef naast gelegen zijn; zijnde het bouwland thans buiten huur, kunnende dit goed dus ten Eersten worden aanvaard; Hebbende vier morgen van het Bouwland te vooren verhuurd geweest ’s Jaars om f 240,-” etc.

En er wordt ook nog geveild: “zeker Extra goed Bouwerf genaamd de Zwarte Goor, geleegen in Stoutenburg”. (voorlopige transcriptie van het extract van de koopconditien)

Op de koopconditien is vermeld: “De Kooppenningen ten Somma van Veertien Duizend Een Hondert Guldens zijn (…) betaalt op heden den 8e April 1799.”

Rond 1816 gaat het goed over in handen van Carel van Tuijll van Serooskerken.

In 1819 gaat het dan weer over in handen van Hendrik van Leuvenigh Willink.

Op 18 december 1826 verkoopt Hendrik van Leuvenigh Willink Birkhoven en Middelhoef
aan “De WelEdelGestrengen Heer Jan Cock Blomhoff, houder van de orde van den Nederlandsche Leeuw”.
In de transportakte wordt het goed als volgt omschreven:
“Het Aanzienlijk Buitengoed Birkhoven genaamd, bijzonder wel gesitueerd voor de Jagt en Visscherij, gelegen een half uur van Amersfoort aan de Naarder Straatweg, bestaande Eerstelijk in:
– Een Heeren Huis genummerd Br. No. 60.., voorzien van drie beneden en vijf bovenkamers, een provisie, een billard en een mangelkamer, keuken, kelder, zolders, koetshuis, stalling voor zes paarden, koetsierswoning en Bergplaats met groote en ruime zolders, Tuinmanswoning, daghuurderswoning met Bergplaats, tabaksschuur, duiventoren, voorts een groote tuin waarin een aantal vruchtboomen, een oranjerie, diverse Trekkasten en uitgebreide Broeijereijen, aanhorig Engelsch plantsoen, voorts opgaande Boomen, Eiken Hakhout, Laan van Beuken en Eiken Boomen wallen en andere Houtgewassen, mitsgaders Zeven Bunders tachtig Roeden twee en zeventig Ellen Bouwland, twee bunders vier Roeden vijf en dertig Ellen Weiland, te zamen groot Elf Bunders drie en veertig roeden vier en zeventig Ellen, strekkende van de Straatweg tot aan het Weiland van Cornelis Veldhuijzen, belend ten oosten Cornelis Veldhuijzen en ten westen het volgend perceel gelegen in de gemeente van Amersfoort—————
Ten Tweeden in Een Welgelegen Hofstede genaamd Middelhoef, bestaande in een Huis, genummerd Br. 605, Achterhuis, Karnmolen-huis, Kalven- en Varkenshok, drie Bergen, Schuur en Koeijenstalling, Schapenhok, opgaande Boomen, bepoting en beplanting, lanen, Wallen en landereijen te zamen groot ongeveer veertig Bunders, waarvan ongeveer twaalf Bunders Bouw- en Weiland, gelegen in de gemeente van Amersfoort, strekkende van de Straatweg tot aan een laan behorende bij het voorgaande perceel”
etc.
(voorlopige transcriptie transportacte)

Ik ben er nog niet achter hoeveel hij er voor heeft betaald.

Advertenties

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s